UZIN VISION – vizija, v katero verjamemo

Naša vizija

Skupina Uzin Utz AG je samostojno družinsko in vodilno mednarodno podjetje, ki pod krovno blagovno znamko UFLOOR Systems predstavlja izdelke, rešitve in inovacije pri polaganju, vzdrževanju in obnovi talnih oblog. Z neprestanim aktivnim delovanjem izboljšuje strokovno vgradnjo in dviguje kakovost v vseh tržnih segmentih.

Naše poslanstvo

Mednarodni uspeh in pridobljeni visoki ugled nam dajeta moč in stabilno osnovo za profesionalno delo z arhitekti, nosilci odločitev, proizvajalci talnih oblog, specializiranimi trgovinami, polagalci talnih oblog in končnimi porabniki, in sicer prav o vseh vsebinah polaganja talnih oblog.

Naša pristojnost na področju vgradnje talnih oblog vključuje strast za nadaljnji razvoj, težnjo h kakovosti, strokovno svetovanje, inovativne produktne in sistemske rešitve z visoko kakovostnimi izdelki blagovnih znamk, ki se vgrajujejo pod talne obloge.
Na vseh evropskih trgih, v Združenih državah Amerike, Ljudski republiki Kitajski ter na drugih zanimivih izvoznih trgih vse te izdelke tudi aktivno ponujamo.
Zavedamo se svoje odgovorne vloge v okviru družbe in ekologije, prepletenosti človeka in narave.
V skladu z našim sloganom „u rule the floor” imata zaupno in trajno sodelovanje z našimi strankami in zadovoljnimi interesnimi skupinami najvišjo prioriteto. Na tem delamo z vso zavzetostjo in poštenim odnosom. Naši sodelavci so pri tem naš najpomembnejši dejavnik uspeha. Prijetna delovna klima v povezavi z ustrezno svobodo odločanja, ki jo imajo na voljo naši ciljno usmerjeni sodelavci, nam zagotavlja motivirane in večfunkcionalne delovne ekipe, s katerimi dosegamo visoko postavljene cilje. Naš mednarodni način dela temelji na stalni izmenjavi sodelavcev doma in v tujini.
Pri izdelkih in storitvah so nam pomembni varnost izvajalcev in končnih porabnikov, varčno ravnanje z viri in ekološka sprejemljivost. Na vseh ravneh ravnamo po lastni iniciativi, v duhu podjetniške odgovornosti, dosledno zasledujemo svoje cilje, obljubljamo samo tisto, kar lahko izpolnimo, obljube jemljemo kot obveze in se držimo tako svojih vrednot kot tudi pravnih in zakonskih norm. Pri tem smo pridobitniško usmerjeni: tako si zagotavljamo svojo rast in finančno neodvisnost.

Naše vrednote

  • Odgovornost. Zavedamo se odgovornosti za svoje ravnanje. Ta vključuje vse stvari in ljudi, na katere vplivamo z dejavnostjo našega podjetja – stranke, dobavitelje, sodelavce/-ke in delničarje ter prav tako institucije, konkurente, okolje in družbo.
  • Zavzetost. Dajemo pobude s pozitivno energijo, da bi aktivno osvojili nove potenciale, odločno se lotevamo novosti in ubiramo nove poti. Ta nalezljivi optimizem oblikuje naše odnose s strankami, poslovnimi partnerji in kolegi/-cami ter jih dviga daleč nad raven vsakdanjih poslovnih stikov.
  • Partnerstvo. Volja in sposobnost za konstruktivno sodelovanje podpirajo notranje in zunanje procese na vseh vmesnih ločnicah in oblikujejo našo produktivno delovno klimo. Poštenost in partnerski odnos sta pri tem osnova našega ravnanja.
  • Odprtost. Smo nosilci panožnih usmeritev, odprti za razvoj in inovacije. S tem ko dajemo svobodo za kreativni razvoj, omogočamo napredek podjetja z novimi zamislimi in stalnimi izboljšavami.
  • Poštenost. Premočrtna komunikacija z odkritimi namerami je osnova našega sporazumevanja in verodostojnosti tako navznoter kot navzven.
  • Povezanost. Lojalnost ni prazna beseda, temveč se dejavno poraja v medsebojnih odnosih med podjetjem in sodelavci/-kami. Medsebojno spoštovanje, integriteta in zaupanje so glavni stebri, na katerih gradimo naše dolgoročne in storilnostno usmerjene delovne odnose.

Z neprestanim uresničevanjem naših vrednot in idealov ustvarjamo temelje zaupnosti ter lojalno in stabilno povezanost vseh naših sodelavcev.